مطالب توسط moghtader

گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران HSE

گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران HSE مدرک مهمی برای کلیه شرکت های پیمانکاری می باشد . این شرکت ها در مواقعی که می خواهند در پروژه های دولتی و یا غیر دولتی شرکت نمایند باید گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری را به همراه داشته باشند . شرکت های پیمانکاری که در مناقصات دولتی شرکت می کنند در […]